„Wierni świeccy, stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu maja możność, a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła”

( Konstytucja Dogmatyczna o Kościele 37

Organem doradczym w parafii jest Parafialna Rada Gospodarcza. W kodeksie Prawa Kanonicznego mamy sformułowany zapis, który mówi, że w każdej parafii proboszcz jest zobowiązany powołać Parafialną Radę Gospodarczą  , która ma głos doradczy, przewodniczącym jest proboszcz. Uchwały i decyzje podejmowane przy nieobecności proboszcza lub wbrew jego woli są nieważne. W imieniu Parafialnej Rady Gospodarczej wszystkie czynności prawne podejmuje proboszcz. Zasadniczym celem Rady jest świadczenie pomocy proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi. Parafialna Rada Gospodarcza ma realizować ten cel poprzez: wymianę opinii w sprawach natury ekonomicznej, podejmowaniem inicjatyw i działań służących właściwemu gospodarowaniu majątkiem parafialnym.

Członków Rady wybiera proboszcz, oni powinni odznaczać się prawością i doświadczeniem w sprawach natury ekonomicznej. Kadencja trwa 5 lat, a każdy jej członek może zostać powołany do Rady na kolejną kadencję. Do obowiązków proboszcza należy: zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady, przynajmniej raz na pół roku, zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń w razie potrzeby. Rada powinna mieć wybranego sekretarza, który zajmuje się sporządzaniem i odczytywaniem protokołu posiedzeń. Księga protokołów powinna być przechowywana w archiwum parafialnym. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

Aktualna Rada Parafialna została zaprzysiężona 01.03.2015r.